Dział domów studenckich Politechniki
Koszalińskiej


Nowy regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich

Zarządzenie Rektora Nr 43/2011 z dnia 28 września 2011 roku wraz z załącznikami, dotyczące regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich PK.

 

R E G U L A M I N

przyznawania miejsc w domach studenckich
dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych
Politechniki Koszalińskiej

 1. Student/doktorant studiów stacjonarnych może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Politechniki Koszalińskiej dla siebie, małżonka i dzieci.
 2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi/doktorantowi Politechniki Koszalińskiej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 
 3. Uczelnia nie gwarantuje zakwaterowania w domu studenckim wszystkim starającym się studentom/doktorantom.
 4. Przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim brane są pod uwagę następujące kryteria dotyczące wszystkich studentów/doktorantów studiów stacjonarnych:

 

a)    średni dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta/doktoranta,

b)   utrudnienia w dojazdach ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni - odległość,

c)    trudna sytuacja materialna lub rodzinna,

d)   półsierota,

e)    sierota ma zapewnione miejsce w domu studenckim.

 

     5. Miejsce w domu studenckim przyznaje kierownik Działu Domów Studenckich w porozumieniu z Radą Osiedla.

 

     6. Miejsce w domu studenckim dla studentów przyznawane jest na okres 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca), dla doktorantów na okres 12 miesięcy.

 

 1. Dla studentów I-go roku wydziela się 30% ogólnej liczby miejsc w domach studenckich.

 

 1. Podstawą ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim jest pobranie i złożenie wniosku u kierownika Działu Domów Studenckich oraz wpłacenie kaucji na poczet zakwaterowania w wysokości ustalanej na każdy rok akademicki przez Kanclerza PK
  w porozumieniu z Radą Osiedla.

 

 1.  Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

-        do dnia 20 czerwca przez każdego studenta/doktoranta lat wyższych,

-        do dnia 20 sierpnia dla studentów I roku, z drugiego naboru w miarę wolnych miejsc,

-        do dnia 15 października dla doktorantów I roku, z kolejnego naboru w miarę wolnych miejsc,

-        odwołania rozpatrywane będą do 15 października w miarę wolnych miejsc.

 

 1. Z chwilą otrzymania miejsca w domu studenckim, wpłacona przez studenta/doktoranta kaucja zostaje zaliczona mu na poczet należności za zakwaterowanie w domu studenckim.

 

 1. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez studenta/doktoranta
  z otrzymanego miejsca w domu studenckim po rozpoczęciu roku akademickiego.

 

 1. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku nie otrzymania miejsca z powodu braku miejsc.

 

 

 1. Studenci/doktoranci, którym przyznano miejsce w domu studenckim przed rozpoczęciem roku akademickiego zobowiązani są do zakwaterowania się w ciągu 5 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego lub wyznaczonego terminu kwaterowania. Studenci/doktoranci, którym przyznano miejsce w domu studenckim w terminie późniejszym mają obowiązek zakwaterować się w ciągu 3 dni od dnia wydania decyzji
  o przyznaniu miejsca. W przypadku niedostosowania się do powyższych ustaleń student/doktorant traci prawo do zamieszkania.

 

 1. O przyznaniu miejsca w domu studenckim student I roku zostaje powiadomiony pisemnie przez kierownika Działu Domów Studenckich na adres stałego zamieszkania.

 

 1. Na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego listy studentów/doktorantów, którym przyznano miejsce w domu studenckim, są wywieszane we wszystkich domach studenckich oraz są dostępne w portierniach, dziekanatach i w siedzibie Parlamentu Studentów PK/Rady Doktorantów PK.

 

 1. Student/doktorant korzystający z miejsca w domu studenckim zobowiązany jest najpóźniej do 20-tego każdego miesiąca uiścić należne opłaty, za miesiąc bieżący. Student/doktorant traci prawo do zamieszkania w domu studenckim, jeśli zalega z opłatą do dnia 20-tego następnego miesiąca po terminie zapłaty. Od kwoty należnej uczelni z tytułu niezapłaconego czynszu, naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości ustawowej.

 

 1. Student/doktorant samotnie wychowujący dziecko i zamieszkujący z dzieckiem w domu studenckim wnosi opłatę w wysokości jak za pokój jednoosobowy.

 

 1. Przy wykwaterowaniu się z domu studenckiego student/doktorant wnosi opłatę naliczoną:

-        proporcjonalnie do czasu zakwaterowania, w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego do dnia 24-go każdego miesiąca,

-        za pełen miesiąc w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego w dniach
od 25-go do końca miesiąca.

 

 1. W przypadku dyscyplinarnej utraty miejsca w domu studenckim, student/doktorant traci prawo do miejsca w domu studenckim do zakończenia swoich studiów.

 

 1. W przypadku stwierdzenia rażącego lub nagminnego łamania Regulaminu porządkowego domów studenckich, kierownik Działu Domów Studenckich w porozumieniu z Radą Osiedla ma prawo do nieprzyznania studentowi/doktorantowi miejsca w domu studenckim
  w kolejnym roku lub kolejnych latach.

 

 1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego/samorządu doktorantów na wniosek komisji dyscyplinarnej, kierownika Działu Domów Studenckich, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, Parlamentu Studentów/Rady Doktorantów lub Rady Mieszkańców, może pozbawić prawa do zamieszkania w domu studenckim studenta/doktoranta, który w rażący sposób łamie postanowienia regulaminu mieszkańca.

 

 1. Miejsce w domu studenckim nie przysługuje studentowi/doktorantowi przebywającemu
  na urlopie dziekańskim lub w okresie zawieszenia w prawach studenta, chyba że kierownik Działu Domów Studenckich postanowi inaczej.

 

 1. W miarę wolnych miejsc w domu studenckim mogą być kwaterowani studenci studiów niestacjonarnych w trakcie zjazdów wynikających z planu studiów.

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 43 Rektora PK

Zał 1 regulamin DS

Zał 2 wniosek DS

Powrót